Zdecentralizowane zarządzanie wspólnotą

 

Wstęp

Zespół sieci Ice dąży do wykorzystania decentralizacji, głównej cechy technologii blockchain, w celu stworzenia ekosystemu, który daje większej liczbie osób możliwość podejmowania decyzji i zabierania głosu w zarządzaniu systemem.

Celem było stworzenie platformy bardziej sprawiedliwej i demokratycznej, takiej, która nie jest kontrolowana przez jeden podmiot lub grupę osób.

Poprzez wykorzystanie decentralizacji, zespół starał się stworzyć system, który jest bardziej przejrzysty, bezpieczny i odporny na cenzurę, jednocześnie promując decentralizację, udział społeczności i integrację.

Systemy rządzenia były istotnym problemem dla ludzi na przestrzeni dziejów. Jeśli zbadamy starożytny grecki model demokracji ateńskiej w V wieku p.n.e., zobaczymy system demokracji bezpośredniej, w którym członkowie społeczności bezpośrednio uczestniczyli w procesie podejmowania decyzji poprzez debatę i głosowanie nad ustawami.

W miarę jak miasta-państwa ewoluowały w większe państwa o większej liczbie ludności, demokracja bezpośrednia została zastąpiona demokracją przedstawicielską, która jest dziś najczęściej stosowanym systemem.

Chociaż system ten nie jest doskonały i czasami może być nadużywany lub manipulowany, to jednak jest to najlepsza opcja dla podtrzymania woli większości.

 

Rola walidatorów

Walidatorzy odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu i funkcjonowaniu sieci Ice . Są oni odpowiedzialni za:

  • Zatwierdzanie nowych bloków do blockchaina: Walidatory zatwierdzają transakcje i dodają je do blockchaina w postaci nowych bloków, zapewniając integralność sieci.
  • Utrzymanie bezpieczeństwa sieci: Walidatorzy stawiają pewną ilość monet Ice jako zabezpieczenie, aby zademonstrować swoje zaangażowanie w sieć i powstrzymać złośliwe zachowanie.
  • Uczestnictwo w procesie decyzyjnym: Walidatorzy mogą proponować i głosować nad propozycjami zmian w różnych aspektach sieci. Podlegają oni również karom, takim jak slashing ich staked Ice, jeśli naruszą zasady sieci, takie jak podwójne podpisywanie lub proponowanie nielegalnych bloków.

Ogólnie rzecz biorąc, walidatory odgrywają istotną rolę w bezpieczeństwie i decentralizacji sieci Ice , a także w procesie decyzyjnym, który kształtuje kierunek sieci.

Siła walidatora opiera się na procencie wszystkich staked coins, które są do niego delegowane. Co więcej, nawet jeśli użytkownik przekazał już swoje staked coins walidatorowi, nadal ma możliwość oddania własnego głosu bezpośrednio na konkretne decyzje. Może to prowadzić do zmniejszenia władzy walidatora w zależności od liczby staked coins, które posiada delegat.  

Wybór i reelekcja walidatorów

Proces wyboru i ponownego wyboru walidatorów w sieci Ice ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i decentralizacji sieci, przy jednoczesnym promowaniu integracji i różnorodności.

Początkowo, w momencie uruchomienia mainnetu, sieć Ice będzie miała do 350 walidatorów, a jej celem będzie zwiększenie tej liczby do 1000 w ciągu najbliższych pięciu lat. W tym czasie zespół sieci Ice będzie mógł wybrać 100 dodatkowych walidatorów z puli 1000 w oparciu o potencjał ich projektów, aby wnieść wartość do społeczności i zapewnić użyteczność monety Ice poprzez dApps, protokoły lub usługi, które rozwijają w sieci Ice .

W momencie uruchomienia sieci mainnet, 300 najlepszych górników z Fazy 1 oraz twórca sieci Ice zostaną automatycznie wybrani na walidatorów. Ponadto niektórzy ze 100 walidatorów przedstawionych powyżej zostaną ręcznie wybrani przez zespół sieci Ice w sieci mainnet.

100 walidatorów wybranych ręcznie przez zespół sieci Ice zajmuje szczególną pozycję w sieci. Podczas gdy ich wybór i potencjalne zastąpienie spoczywa głównie na zespole, istnieje istotne zabezpieczenie. Jeśli którykolwiek z tych walidatorów jest postrzegany jako szkodliwy dla sieci w jakimkolwiek charakterze, społeczność ma prawo zainicjować głosowanie w celu ich usunięcia.

Ponadto wszyscy walidatorzy, niezależnie od trybu ich wyboru, są zobowiązani do składania półrocznego raportu z działalności. Raport ten powinien wyszczególniać ich wkład, zaangażowanie i przyszłe plany dotyczące sieci. Mechanizm ten zapewnia ich aktywne zaangażowanie zarówno w zarządzanie, jak i aspekty operacyjne sieci, zapewniając, że walidatorzy pozostają proaktywni i zaangażowani w rozwój i dobrobyt sieci.

Dotychczasowi walidatorzy muszą zostać ponownie wybrani po dwóch latach, aby mieć pewność, że nadal aktywnie uczestniczą w zarządzaniu siecią i jej funkcjonowaniu. Osoby zatwierdzające, które nie zostaną ponownie wybrane, zostaną automatycznie usunięte z listy zatwierdzających, a ich delegaci będą musieli wybrać innego zatwierdzającego, któremu przekażą swoje głosy. Żadna z monet walidatora lub społeczności nie zostanie utracona w wyniku tego procesu.

Celem tego procesu jest zapewnienie, że walidatorzy reprezentujący daną społeczność są odpowiedzialni i aktywnie uczestniczą w życiu sieci. Umożliwia on również wybór nowych walidatorów z różnymi perspektywami i wiedzą fachową, promując zróżnicowany i integracyjny proces zarządzania. 

Zarządzanie w działaniu

W sieci Ice zarządzanie jest procesem opartym na współpracy, który obejmuje udział walidatorów i społeczności. Walidatorzy są odpowiedzialni za debatowanie i głosowanie nad propozycjami, które mają zostać wdrożone w sieci. Propozycje te mogą obejmować zmiany stawek prowizji otrzymywanych przez walidatorów z opłat blokowych lub dochodów z udziałów, aktualizacje protokołów lub infrastruktury sieci, a także alokację funduszy na nowe projekty, takie jak dApps lub usługi w sieci Ice .

Każda dApp może działać w sieci Ice , ale walidatorzy mają możliwość głosowania nad propozycjami finansowania tych dApp. Walidatorzy biorą pod uwagę potencjalne korzyści i ryzyko związane z dApp, a także jego zgodność z wartościami i celami sieci Ice . Jeśli propozycja zostanie zatwierdzona przez większość walidatorów, dApp otrzyma finansowanie na swój rozwój.

Ogólnie rzecz biorąc, proces zarządzania w sieci Ice ma na celu zwiększenie użyteczności Ice, zapewnienie bezpieczeństwa i decentralizacji sieci, przy jednoczesnym promowaniu udziału społeczności i integracji.

Dystrybucja siły głosu w sieci Ice

Jedną z kluczowych cech, która odróżnia model zarządzania siecią Ice od innych sieci, jest promowanie wyboru wielu walidatorów przez użytkowników. Podczas gdy inne sieci mogą zezwalać użytkownikom na wybór wielu walidatorów, sieć Ice aktywnie zachęca do takiego podejścia, wymagając od użytkowników wyboru co najmniej trzech walidatorów. Poprzez bardziej równomierne rozłożenie siły głosu i unikanie koncentracji władzy w rękach kilku dużych walidatorów, sieć Ice ma na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i demokratycznego modelu zarządzania.

Użytkownicy mają również możliwość automatycznego przypisywania im walidatorów przez sieć Ice . Pozwala to użytkownikom uczestniczyć w procesie zarządzania bez konieczności samodzielnego wyszukiwania i wybierania walidatorów.

Podejście to odnosi się do powszechnej kwestii w innych sieciach, w których niewielka liczba walidatorów może kontrolować duży procent siły głosu i potencjalnie wywierać znaczący wpływ na kierunek sieci. Poprzez promowanie wyboru wielu walidatorów i umożliwienie użytkownikom wyboru walidatora przez sieć Ice , sieć Ice ma na celu stworzenie bardziej zrównoważonego i integracyjnego modelu zarządzania.

Znaczenie udziału Wspólnoty

Udział społeczności jest istotnym aspektem procesu zarządzania w sieci Ice . Decentralizacja sieci opiera się na aktywnym uczestnictwie i zaangażowaniu różnorodnych osób i grup.

Promując zaangażowanie społeczności, sieć Ice ma na celu stworzenie bardziej przejrzystego i demokratycznego modelu zarządzania, który odpowiada na potrzeby i obawy szerokiego grona zainteresowanych stron. Obejmuje to nie tylko walidatorów, ale także użytkowników, programistów i innych członków społeczności, którzy mogą wnieść cenne spostrzeżenia i perspektywy.

Skuteczne uczestnictwo społeczności wymaga otwartych i integracyjnych kanałów komunikacji, a także mechanizmów przekazywania informacji zwrotnych i współpracy. Zespół sieci Ice jest zaangażowany we wspieranie kultury zaangażowania i współpracy w ramach społeczności i zachęca wszystkich członków do zaangażowania się w proces zarządzania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpośrednie głosowanie, delegowanie uprawnień do walidatorów, czy udział w dyskusjach i debatach, każdy członek społeczności sieci Ice ma możliwość kształtowania kierunku i rozwoju sieci. Im bardziej zróżnicowana i reprezentatywna społeczność, tym silniejsza i bardziej odporna będzie sieć. 

Opłaty za walidatory

Walidatorzy w sieci Ice są odpowiedzialni za głosowanie nad propozycjami dostosowania prowizji, którą otrzymują z opłat blokowych lub dochodów ze stawek uzyskanych przez delegujących użytkowników. Prowizja ta wynosi początkowo 10% i może wahać się między 5% a 15%. Nie można jej zmienić o więcej niż 3 punkty procentowe w danym momencie. Gdy zmiana prowizji zostanie zatwierdzona w głosowaniu, staje się obowiązkowa dla wszystkich walidatorów.

Opłaty za walidację służą jako sposób na wynagrodzenie walidatorów za ich pracę w promowaniu sieci, zwiększaniu poziomu adopcji, utrzymywaniu bezpieczeństwa i stabilności sieci Ice . Opłaty te są wypłacane z opłat blokowych i dochodów z udziałów uzyskanych przez delegujących użytkowników i są dzielone między wszystkich uczestniczących walidatorów w oparciu o ich udział i siłę głosu.

Dostosowując opłaty za walidację poprzez głosowanie nad propozycjami, walidatorzy mogą zapewnić, że są sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę i mogą nadal przyczyniać się do wzrostu i rozwoju sieci Ice . Jednocześnie możliwość dostosowania opłat za walidację w drodze demokratycznego procesu pomaga zapewnić, że interesy wszystkich zainteresowanych stron, w tym użytkowników i walidatorów, są brane pod uwagę. 

Wniosek

Model zarządzania siecią Ice ma na celu promowanie decentralizacji, uczestnictwa społeczności i integracji. Kluczowe cechy tego modelu obejmują promowanie wyboru wielu walidatorów, co pomaga bardziej równomiernie rozłożyć siłę głosu i uniknąć koncentracji władzy w rękach kilku dużych walidatorów. Sieć Ice wspiera również kulturę zaangażowania i współpracy w ramach społeczności, zachęcając wszystkich członków do zaangażowania się w proces zarządzania poprzez bezpośrednie głosowanie, delegowanie uprawnień do walidatorów lub udział w dyskusjach i debatach.

Ogólnie rzecz biorąc, model zarządzania siecią Ice zapewnia bezpieczeństwo i decentralizację sieci, jednocześnie promując udział społeczności i integrację. Tworzy to przejrzysty, bezpieczny i odporny na cenzurę system, który jest bardziej sprawiedliwy i demokratyczny.


Zdecentralizowana przyszłość

Społeczny

2024 © Ice Labs . Część Leftclick.io Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ice Open Network nie jest powiązana z Intercontinental Exchange Holdings, Inc.